ALGEMENE VOORWAARDEN

agb@zemst – GC de Melkerij

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle ticketverkoop van het agb@zemst. Het agb@zemst biedt tickets te koop aan voor eigen activiteiten. Door het aanschaffen van een ticket gaat de koper akkoord met de algemene verkoopsvoorwaarden. Het agb@zemst heeft het recht deze verkoopsvoorwaarden op elk ogenblik en zonder voorafgaandelijke verwittiging te wijzigen.

De persoon die de aankoop doet wordt als enige koper beschouwd. Enkel hij is gebonden tot de betaling, zelfs wanneer de tickets aan een derde moeten worden geleverd. Hij is de centrale contactpersoon bij de communicatie van het agb@zemst over de aangekochte tickets. Dit betekent dat hij bij aankoop voor derden verantwoordelijk is voor het doorsturen van eventuele communicatie.

De overeenkomst tussen het agb@zemst en de klant komt tot stand van zodra de klant het reservatieproces volledig heeft doorlopen en een e-mailbevestiging heeft ontvangen van de door hem/haar verrichte reservatie. De reservatie is pas gegarandeerd als de bestelling bevestigd is.

De tickets worden pas verstuurd na ontvangst van de correcte betaling. De reservatie wordt geannuleerd indien de tickets niet worden betaald binnen de aangegeven betalingstermijn. Deze termijn zal strikt toegepast worden. Betaalkaarten worden direct gedebiteerd. De ticketprijs is altijd inclusief transactiekosten en BTW.

In principe worden de tickets per e-mail gestuurd naar het adres dat opgegeven werd op het bestelformulier, tenzij anders aangegeven door de koper of door het agb@zemst. Een ticket is nooit geldig zonder QR-code.

Betaalde tickets worden noch omgewisseld, noch terugbetaald, behoudens annulering of uitstel van de voorstelling.

Bij annulering van de voorstelling, worden de tickets door het agb@zemst binnen de maand na de voorziene datum terugbetaald.

De klant gaat uitdrukkelijk akkoord om correcte, accurate, actuele en volledige informatie over zichzelf te verstrekken zoals gevraagd op het registratieformulier. Het agb@zemst behoudt zich het recht om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de gevraagde verrichting te schorsen of te weigeren. Deze gegevens kunnen bewaard worden om de goede werking van haar diensten te kunnen garanderen. Conform de bepalingen van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, is iedere klant die zijn identiteit bewijst, gerechtigd om toegang te krijgen tot zijn persoonlijke gegevens, en om ze te laten verbeteren en/of schrappen. Het agb@zemst gebruikt deze gegevens alleen om de klant op de hoogte te houden van de activiteiten van het gemeenschapscentrum en om nieuws op te sturen.

De koper erkent kennis te hebben genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden en verklaart zich hierbij akkoord. Deze akkoordverklaring wordt bevestigd door de betaling van de reservering.

Deze algemene voorwaarden (en eventuele betwistingen dienaangaande) worden uitsluitend beheerst door Belgisch recht. Eventuele geschillen betreffende deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank conform de bepalingen uit het Gerechtelijk Wetboek.

agb@zemst, De Griet 1, 1980 Zemst – BE0653868981 email: agb@zemst.be